Updating..

Printer.com

Eindelijk de kosten van printers inclusief de kosten van cartridges vergelijken.

U heeft al een printer?

Bespaar geld. Vind en bestel hier uw goedkoopste cartridges.

Gebruiksvoorwaarden van Printer.com

Welkom

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (verder ook genoemd "Overeenkomst") zorgvuldig door voordat u enig onderdeel van de Website gebruikt. Door het gebruik van de Website stemt u in en gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, stop dan onmiddelijk enig gebruik van de Website.

Eigenaar en beherende organisatie:

Deze internetsite, alsmede alle software (verder ook genoemd "de Website") is eigendom van en wordt beheerd door Printer.com, onder licentie van Treasuron International BV (verder ook genoemd "Printer.com"). Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de Website op het internetdomein www.Printer.com en alle software gerealiseerd en gedistribueerd door Printer.com, alsmede elke versie van de Website (collectief ook genoemd, "Affiliates"). Mogelijk bent u gearriveerd op een co-branded versie van de Website van een Affiliate website; in dat geval, is de Affiliate te identificeren bovenaan deze pagina.

Leeftijd en Bevoegheid:

Door gebruik van de Website, bevestigt u dat u minstens achttien jaar (18) bent en gebonden aan alle volgende bepalingen van deze overeenkomst. Indien u jonger dan 18 jaar bent, mag u Printer.com slechts gebruiken onder de supervisie en goedkeuring van uw ouder of voogd. Indien u jonger dan 13 jaar bent, dan mag u de diensten van Printer.com niet gebruiken. Lees ook de Privacy statement van de Website.

Wijzigingen van deze Overeenkomst:

U gaat akkoord met het feit dat Printer.com haar gebruiksvoorwaarden en bepalingen op elk moment mag wijzigen. U wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen door een zogenaamde update-vermelding met datum op deze pagina van de Website. Door uw gecontinueerde gebruik van de Website na een update van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met de wijzigingen.

Wijzigingen aan de Website:

U gaat akkoord dat wij de Website mogen wijzigen en verwijderen op elk moment op ons eigen intiatief en besluit, om welke reden dan ook en zonder u daarover vooraf te informeren.

Effect van wijzigingen:

U gaat ermee akkoord dat indien u de Website gebruikt nadat een update van deze Overeenkomst is geplaatst, u gebonden bent aan de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Informatie, Advertising, Onderzoek:

Printer.com zet de Website in als online informatie, advertising en onderzoek service voor kopers van printers en cartridges en verkopende winkels van deze producten en enig andere persoon die geïnteresseerd is in printers en/of cartridges en/of gerelateerde producten en diensten zoals die voorkomen op Printer.com.
Printer.com verkoopt zelf geen printers of cartridges en is nooit partij in een transactie tussen koper en verkoper (verkoper, webshops, webwinkels, leverancier, winkel verder ook wel genoemd "Shop") en derhalve, (a) garandeert of verzekert Printer.com geen enkele printer of cartridge of transactie tussen koper en shop, (b) voert Printer.com geen enkele betalings- of transctie uit namens kopers of shops, (c) verricht Printer.com geen voorraad-, transport- of verzendactiviteiten voor kopers en shops.

Accuraatheid van informatie:

Ondanks het feit dat Printer.com maximale inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de informatie op onze site zo accuraat mogelijk is, kunnen geen enkele garanties of zekerheden worden geboden over de volledigheid, zorgvuldigheid en accuraatheid van de informatie. Berekeningen en vergelijkingen zijn gebaseerd op productspecificaties en andere beschikbare informatie over printers en cartridges voor zover algemeen beschikbaar en/of verstrekt door fabrikanten, webshops, winkels en/of verzameld op basis van andere bronnen.

Links naar externe sites:

Op Printer.com staan links naar de websites van winkels. Printer.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en de inhoud op deze websites. Voor vragen en opmerkingen over deze websites dient de gebruiker contact op te nemen met de webmaster van die betreffende website. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van deze sites zijn de algemene voorwaarden van die betreffende website / webwinkel van toepassing. Wanneer de gebruiker heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, dan bestelt de gebruiker bij de betreffende winkel. Printer.com is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde artikelen tijdens verzending of enig andere schade. Printer.com verkoopt zelf geen printers en/of cartridges en Printer.com geeft geen garanties of zekerheden met betrekking tot welk product, dienst, prijs, specificatie of informatie dan ook zoals deze voorkomen op Printer.com.

Printer.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie, aan Printer.com gelinkte websites of informatie die op Printer.com staat vermeld. Het gebruik van Printer.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Printer.com is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Website inhoud:

alle informatie en inhoud zoals deze beschikbaar is op deze Website (ook genoemd "Content") is beschermd door copyright en intellectueel eigendom wetgeving. De Content is eigendom van Printer.com, haar Affiliates, en/of respectievelijk licentiehouders en leveranciers (ook genoemd " Licensors"). De Content is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag interacteren met de Website en individuele elementen of delen van de inhoud en u mag downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, informatief gebruik. U mag content van de Website echter niet kopiëren, reproduceren, aanpassen, publiceren, distribueren, verspreiden, tonen, verkopen, re-posten op sites of anderzins gebruiken voor enig doel zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Printer.com. Aanvragen met betrekking tot gebruik van de Content voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik, dienen gezonden te worden naar: contact.

Copyrights en intellectueel eigendom:

Printer.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van andere bedrijven en organisaties en verzoekt haar gebruikers en webshops/winkels datzelfde te doen. Wees ervan bewust dat Content of informatie op Printer.com beschermd zou kunnen zijn door intellectueel eigendomwetgeving van de Nederland en/of de Verenigde Staten en/of andere landen.

Printer.com behoudt zich het recht voor om links of Content te verwijderen, inclusief links van webshops/winkels in het geval van handelingen in strijd met copyrights, handelsmerken of intellectueel eigendom van anderen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot Printer.com.

Het is ons beleid om accuraat zaken te onderzoeken en te reageren als het gaat om meldingen van veronderstelde strijdigheden met betrekking tot toepasselijk copyright en intellectueel eigendomsrecht.

Meldingen met betrekking tot copyright-strijdigheden dienen te worden gezonden aan de Legal Agent voor deze Website. Om effectief een melding te kunnen behandelen, dient de schriftelijk melding te voldoen aan de volgende criteria:

  1. Een electronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het copyright of intellectuele eigendom, of een electronische of fysieke handtekening van een persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van het copyright of intellectuele eigendom op te treden;
  2. Markering van het copyright beschermd materiaal of element, of indien het gaat om meerdere copyright beschermde materialen of elementen, een lijst waar het voorkomt in de Website;
  3. Toelichting waarom het copyright van het betreffende materiaal of element geschonden wordt, dient te worden verwijderd of waartoe toegang dient te worden afgesloten.
  4. Voldoende contactinformatie zodat contact kan worden opgenomen met de indiendende partij, zoals adres, telefoonnummer, en indien mogelijk een electronisch mail adres waarop de indienende partij kan worden gecontacteerd;
  5. Een verklaring dat de indienende partij oprecht vertrouwen heeft dat het gebruik van het betreffende materiaal of element niet geautoriseerd is door de copyright- eigenaar, haar agent of de wetgeving;
  6. Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en dat de indienende partij geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar men zegt geschonden is.

Legal Agent
Printer.com | Treasuron International
Postbus 3251
1001 AB Amsterdam
The Netherlands
Email:
Contact

Notitie: in verband met de beveiligingsgraad van onze systemen, kunnen attachments niet worden geaccepteerd. Derhalve kan iedere melding m.b.t. schending van rechten die ingediend wordt middels e-mail en attachment niet worden ontvangen noch worden verwerkt.

Handelsmerken:

U erkent en bevestigt dat de Content bepaalde logo's en/of beeldmerken en/of slogans bevat die eigendom zijn van Printer.com, Affiliates, Licensors en anderen. U gaat er tevens mee akkoord om deze niet te kopiëren, te gebruiken of anderszins inbreuk te maken op of veranderingen aan te brengen aan deze logo's en/of beeldmerken en/of slogans. U erkent en bevestigt verder dat u logo's en/of beeldmerken en/of slogans niet verandert of verwijdert van welk deel van de Content dan ook. De naam "Printer.com", het Printer.com logo en slogans zijn handelsmerken van Treasuron International. Andere product- en bedrijfsnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren.

Software:

Alle software en programmatuur, inclusief en zonder uitzondering, alle HTML en andere code in deze Website (ook wel genoemd "Software"), is eigendom van Printer.com en/of haar Licensors en is beschermd door copyright-wetgeving en intellectueel eigendom wetgeving, alsmede internationale verdragen en voorzieningen. Elke niet-geautoriseerde toegang, kopiëren, reproductie, opslag, publicatie, vertoning en oneigenlijk gebruik van de Software is expliciet verboden bij wet en resulteert in juridische stappen en mogelijk ernstige civiele / strafrechtelijke straffen. Overtreders van de bepaling zullen tot het maximale niveau worden vervolgd.

Linking:

Indien u een internetsite beheert en wenst te linken naar deze Website, dan dient u te linken naar de Homepage van deze Website, tenzij u schriftelijke toestemming van Printer.com heeft om naar een andere pagina van Printer.com te linken. Printer.com behoudt zich het recht voor om elke link naar Content van de Website te weigeren of te beëindigen.

Materialen:

Let er op dat eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten. Door het indienen of toezenden van content, foto's, data of andere materialen in enigerlei vorm (ook genoemd "Materialen") aan de Website, verleent u aan Printer.com en haar Affiliates een rechtenvrije, onbeperkte en onherroepelijke licentie tot het gebruik, de verveelvoudiging, weergave, opvoering, wijziging, overdracht en verspreiding van dergelijke materialen of informatie, en stemt u erin toe dat het de Website vrijstaat om de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt te gebruiken voor welk doel dan ook. Printer.com en haar Affiliates zijn niet verantwoordelijk voor de gelijkenis van enige Content of Software in enig medium in relatie tot Materialen of ideeën die naar de Website worden gezonden.

Vertegenwoordiging/schadevergoeding:

U verklaart hierbij en garandeert dat u (a) alle noodzakelijke autoriteit, rechten en toestemming bezit om Materialen naar de Website te zenden, (b) dat de Materialen geen inbreuk of schending vormen op copyright, handelsmerken, patenten of enig ander intellectueel eigendom van enige derde partij, inclusief enig recht of privacy, en (c) de Materialen niet strijdig zijn met enige wetgeving of regelgeving of schade kunnen veroorzaken aan enig persoon of organisatie.

Vrijwaring:

U bevestigt expliciet dat het gebruik van de Website geheel en al op uw eigen verantwoordelijk geschiedt. De website, de software, de content, de materialen en de linking services, de calculaties alsmede de resultaten voor voorgenoemde onderwerpen worden aangeboden op een "zoals het is, zoals beschikbaar" basis. U gaat ermee akkoord dat u Printer.com vrijwaart van alle claims, aansprakelijkheid, verlies en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten die worden geëist van Printer.com, management, affiliates, medewerkers, die resulteren uit enige dienst of informatie die ter beschikking is gesteld. U gaat ermee akkoord dat u Printer.com vrijwaart van alle aansprakelijkheid die voortkomt uit: (1) enige kwetsuur aan personen of eigendom veroorzaakt door enig product of dienst aangeboden of op enige andere wijze gedistribueerd in verbinding met Printer.com; (2) enig materiaal dat door u beschikbaar is gesteld en eigendomsrechten van derden schendt; (3) schending van enig copyright of intellectueel eigendom, (4) uw gebruik van de Website of enig onderdeel van de content, (5) uw niet-opvolgen of verbreken van deze gebruiksvoorwaarden of (6) elke feitelijke, beoogde of afgesloten koop of verkoop of transactie tussen u en een derde partij.

Verboden activiteiten:

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van activiteiten die niet toegestaan zijn op of via de Website: (a) handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
(a) Spamming: het ongevraagd verzenden van "junkmail" c.q. grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud naar Printer.com en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst van Printer.com; (b) Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; (c) Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet. (d) Betrokkenheid bij of het indienen van Materialen of informatie die frauduleus, misleidend of vals is. (e) Misbruik van de formulieren en/of telefoonnummers van de Website (f) Gebruik van enige robot, spider of ander systeem of handmatig proces, om webpagina's of content van de Website te meten of te kopiëren of voor enig ander niet-geautoriseerd doel zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Printer.com. (g) gebruik van enig middel, systeem, software of wijze om te interferreren of poging tot interferreren in het op normale wijze functioneren van de Website; (h) decompiling, reverse engineering, disassembling of enig andere poging om de source code van de Website te verkrijgen; (i) elke manier of gebruik die een onredelijke of disproportionele hoge load op Printer.com's hardware and software infrastructuur legt (ook wel genoemd "Verboden activiteiten).

Ontbinding, stopzetting gebruik:

U begrijpt en bent akkoord met het feit dat alle rechten zijn voorbehouden aan Printer.com en dat, zonder voorafgaande melding, uw gebruik aan deze Website geheel of gedeeltelijk kan worden afgesloten of uitgesteld. U bevestigt tevens dat Printer.com op haar eigen en enig initiatief elk onderdeel, Materiaal of Content mag stopzetten, wijzigen of verwijderen van haar Website om welke reden dan ook.

Diversen:

Bij gebruik van deze Website, bevestigt u dat alle acties voortvloeiend uit of in relatie tot deze Website individueel zijn. Indien om enige reden een daartoe bevoegde rechtbank oordeelt dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden niet uitvoerbaar is, blijven alle overige delen volledig in tact en effectief. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of enige bepaling of voorwaarde zal worden ervaren en beoordeeld als creatie van een joint venture, juridische samenwerking, of het verlenen van enige vorm van franchise-rechten tussen partijen.

Geschillen en toepasselijk recht:

De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing op deze Website. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op deze Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. Printer.com zal zo goed als in haar vermogen ligt, trachten eventuele problemen die voorkomen met haar diensten op te lossen.

Meest recente update [1 september 2008]